"Lookup fields" customitzats en Django

5 de Enero de 2016 · 2 min de lectura

Logo APSL

Django, de manera genèrica, ens proveeix una API del seu ORM a través de la qual ens permet executar els querysets que necessitem de manera més o menys optima. Malgrat això, es pot donar el cas que necessitem realitzar algun tipus de consulta una mica més customitzada o millorada. Per a tal efecte, disposem de tota una sèrie d'eines, ja siguin els objectes Q, les expressions F, els Field Lookups, etc. Sobre aquest darrer grup, els Field lookup's tenim la possibilitat de definir els nostres propis.

Per a implementar un "Lookup field" hem d'implementar una classe que ens permeti personalitzar la part esquerra i la part dreta de la clàusula sql. Es fa estenent la classe Lookup del paquet "django.db.models.fields.Lookup" i, posteriorment, registrant aquest classe personalitzada amb el mètode register_lookup de la classe django.db.models.fields.Field. E.g.:

from django.db.models import Lookup 
from django.db.models.fields import Field 


class Lower(Lookup): 
  """ Custom lookup for postgres "lower" function implementation """ 

  lookup_name = 'lower' 

  def as_sql(self, qn, connection): 
    lhs, lhs_params = self.process_lhs(qn, connection) 
    rhs, rhs_params = self.process_rhs(qn, connection) 
    params = lhs_params + rhs_params 
    return 'lower({}) = {}'.format(lhs, rhs), params 

Field.register_lookup(Lower) 

L'exemple en concret implementa la funcionalitat de comparar el contingut d'un camp en minúscula amb la cadena que nosaltres li passem.

Hi ha varis punts importants:

lookup_name = 'lower' Defineix el nom que emprarem per executar la clàusula.

lhs, lhs_params = self.process_lhs(qn, connection) Compila la part esquerra de la clàusula

rhs, rhs_params = self.process_rhs(qn, connection) Compila la part dreta de la clàusula

Field.register_lookup(Lower) Registrem el custom lookup per tal de poder-lo emprar.

Finalment, un exemple d'ús del nostre custom lookup seria:

try: 
  task = TransTask.objects.filter(object_class__lower=class_name).get() 
except TransTask.DoesNotExist: 
  task = None 

object_class__lower=class_name és la part on s'aplica el "custom lookup". Compararà el contingut en minúscula del camp object_class amb el contingut de la variable class_name.

Comparte este artículo
Artículos relacionados